Zaštita i spašavanje

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. (članak 29. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ 82/15.) Temeljem toga, Gradsko društvo Crvenog križa Kutina, operativna je snaga sustava civilne zaštite na području grada Kutine.

Aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Kutina u velikim nesrećama i katastrofama provode se u dvije faze:

U fazi pripreme za velike nesreće i katastrofe provode se slijedeće aktivnosti:

Aktivnosti u odgovoru na katastrofu ostvaruju se radom djelatnika i volontera Gradskog društva Crvenog križa Kutina na terenu i u slučaju potrebe djelovanjem specijaliziranih jedinica Hrvatskog Crvenog križa po specijalnostima.

Osnovne zadaće Gradskog društva Crvenog križa Kutina su procjena situacije i koordinacija djelatnosti, slanje apela za prikupljanje humanitarne pomoći i organizacija humanitarno-sabirnih akcija, organizacija smještajnih objekata za evakuirano stanovništvo, te rad za korisnike na terenu na kojem se dogodila velika nesreća ili katastrofa.

Organizacija smještajnih objekata i života unutar njih jedna je od najvažnijih djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Kutina u velikim nesrećama i katastrofama, a obuhvaća:

Uz pridržavanje temeljnih načela međunarodnog Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Gradsko društvo Crvenog križa Kutina u velikim nesrećama i katastrofa djeluje i po općim načelima sustava civilne zaštite: humanosti i zabrane diskriminacije, te načelima operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: supsidijarnosti, solidarnosti i kontinuiteta djelovanja.

„Načelo humanosti” ostvaruje se osiguravanjem poštivanja osoba kojima se pruža pomoć, osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet i zaštitom osobnosti.

Prema načelu zabrane diskriminacije u sustavu civilne zaštite pruža se potrebna pomoć svima kojima je potrebna, neovisno o rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

Prema načelu supsidijarnosti odluke i mjere civilne zaštite prvenstveno se donose i provode angažiranjem svih raspoloživih vlastitih resursa i sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je pogođena velikom nesrećom ili katastrofom.

Prema načelu solidarnosti pogođenoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave upućuje se dodatna pomoć nakon što je angažirala sve svoje raspoložive resurse i sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Prema načelu kontinuiteta djelovanja sudionici i operativne snage u sustavu civilne zaštite nastavljaju izvršavati poslove iz svog djelokruga i u velikim nesrećama i katastrofama.“ (članak 7. Zakona o sustavu Civilne zaštite)

Aktivnosti u kriznoj situaciji kreću od informiranog i educiranog pojedinca, prema specijalističkim ekipama na općinskoj, gradskoj razini, ukoliko je potrebno prema županijskoj, nacionalnoj i u konačnici međunarodnoj razini.

Trajanje aktivnosti je u skladu sa svakom kriznom situacijom i u pravilu znatno dugotrajnije od ostalih snaga zaštite i spašavanja, budući da Crveni križ intenzivno, uz potporu lokalnih vlasti, radi na oporavku stanovništva i stvaranju uvjeta za nastavak normalnog života nakon katastrofa i velikih nesreća.

IZBORNIK